Услуги

Размер на шрифта: A- A A+

Позитивна психотерапия и индивидуално психологическо консултиране, касаещи проблемите на:

 • Личностно израстване – Проблеми на реализацията и развитието, разкриване на вътрешния резерв и потенциал на възможностите, развитие на увереност в себе си, повишаване на психическите ресурси, изява на скритите ресурси на личността.
 • Общуване и отношения – Проблеми в общуването, трудности и неувереност при междуличностните взаимоотношения, трудности в общуването с противоположния пол, усещане за самота,  помощ при кризиси в отношенията, невъзможност за поддържане на трайни отношения.
 • Емоционална зависимост от любим човек, зависимо поведение и съзависимост, зависимост от чуждо мнение. Хармонизиране на отношенията с партньора.
 • Увереност – Работа при неувереност в себе си и в собствения потенциал, неуверено поведение, проблеми със самооценката, постигане на желаните резултати.
 • Стабилизиране на емоционалните състояния – Работа с психични травми, преживяване на кризисни състояния, самота и тъга, депресия, повишена тревожност. Психологическа помощ при преживяване на болка и загуба, смърт, апатия, състояния на подтиснатост, отчаяние. Преодоляване на страхове, тревожност, хроничен стрес и умора, загуба, емоционална неустойчивост, овладяване и контролиране на агресивно поведение и пристъпи на гняв. Психологическа помощ при чувство за вина, липса на интерес към живота, търсене на смисъл на живота,  усещане за неудовлетвореност и състояния при „умора от живота“.
 • Конфликти – Психологическа помощ при разрешаване на конфликтни ситуации,   психични травми, кризиси и стрес, конфликтност в отношенията с обкръжаващите.
 • Трудности при вземане на важни решения и разрешаване на дилеми –  емиграция,  смяна на професията, майчинство или кариера, преместване в друг град и др.
 • Проблеми на родителството – психологически проблеми на родителите, ранно родителство, приемно родителство, проблеми на детско-родителските отношения и др.
 • Справяне със стреса – Психологична помощ при стресови и травматични ситуации и преживявания, както на работното място, така и извън него. Загуба на работа / нова работа, трудности в работата и в собствения бизнес.
 • Проблеми на самооценката – ниска самооценка, неувереност, комплекс за малоценност, чувство за собствена нереализираност, усещане за вътрешна празнота, самота, трудности при общуване.
 • Проблеми на успешността – проблеми в лидерството, в кариерата, с колегите, с противоположния пол, с приятелите и с близки хора. Трудности при вземане на важни решения и преодоляване на сложни житейски ситуации.

Семейно консултиране и фамилна психотерапия

Семейната психотерапия и консултиране са форма на психологическа помощ, които целят изграждане на по-хармонични отношения в семейството, помагат в преодоляване на семейните конфликти и кризисните ситуации, вземането на съвместни решения, постигане на хармония във взаимоотношенията и подобряване на комуникацията между членовете на семейството. Могат да се провеждат както с цялото семейство, така и само с един от неговите членове.

Семейството е първото училище на човека по междуличностни отношения и слага отпечатъка си върху целия му по-нататъшен живот. Ние носим в себе си информация от своето родителско семейство, своите семейни правила и сценарии, които се предават от поколение на поколение. Това е нашият модел на поведение, от който ние продължаваме да се ползваме в новото си семейство и в новите си отношения. Но партньорът ни също идва от своето семейство, носейки същият „багаж“ и понякога сблъсъкът е неизбежен. 

 • Предбрачни  консултации.
 • Психологическа съвместимост и несъвместимост на съпрузите в брака или в двойката.
 • Отношения в семейството – трудности във взаимоотношенията в двойката, с децата, с разширеното семейство /роднините/.
 • Отношения извън брака ревност, изневяра, психология на любовния триъгълник, проблемни взаимоотношения със семеен партньор.
 • Общуване – проблеми с общуването, проблеми в комуникацията в брака и извън него.
 • Конфликти – семейни конфликти /в двойката, с родителите, с децата/ и намиране пътища за разрешаването им.
 • Зависимости – психологическо консултиране при наличие на член от семейството със зависимост. Работа с емоционална зависимост в отношенията, съзависими отношения, емоционална зависимост от партньора, несподелена любов.
 • Развод и раздяла – консултиране при състояния пред и след развод, стратегии за живот след развода. Психологическа помощ при страх от загуба на партньора или семейството.

… И други семейни проблеми, свързани със заявката на клиента.

Позитивна психотерапия и консултиране на юноши /над  13-годишна възраст/

 • Психотерапия и консултиране на тийнейджъри /13-17г./ при проблеми на развитието и възрастовите кризи, изграждане на идентичност и развитие на личния потенциал.
 • Училище – трудности и проблеми в училище, нежелание за учене, адаптация към нова среда.
 • Увереност – Консултиране при неуверено поведение и комплекси.
 • Отношения – Консултиране при проблемно общуване в групи; относно отношенията със съучениците, проблемни отношения с родителите и/или учителите.
 • Психологическа помощ при усвояването на  социални роли и поддържане на  конструктивни взаимоотношения.
 • Консултиране на родители и учители относно проблеми с тийнейджърите.
 • Диагностика и корекция на детско-родителските отношения.
 • Конфликти – Конфликтност в отношенията с обкръжението – съученици, приятели, родители, учители, консултиране и обучение как грамотно да избегнем или разрешим конфликтите.
 • Позитивна психотерапия и консултиране на юноши и възрастни в кризисни ситуации.
 • Групи – консултиране при неформални групи в младежката среда.
 • Професионално ориентиране – консултиране относно избор на професия, съставяне на профили.
 • Работа с  психодиагностични  тестове и методики.

Професионално консултиране

  • Психологическо консултиране за избор на професия за деца и възрастни – ще помогне да изберете „вашата“  професия  и да научите своите професионални възможности за упражняване на дадена професия, както и да научите  подходяща ли е за вас конкретна работа. Преодоляване на неувереност при избор на професия.
  • Професионална психодиагностика  –  работа с  психологически тестове и въпросници за избор на подходяща професия и съставяне на профил.
  • Кариера – Как да подготвим себе си за изграждане на професионална кариера. Проблеми на професионалната реализация.
  • Консултиране при трудности и стрес в работата – Изяснявяне на причините за трудности и стрес в работата, служебни конфликти, стратегии за справяне. Психологическа помощ при  трудна адаптация към нов колектив и нова работа. Позитивна психотерапия при синдром на професионалното изпепеляване „burnout“.

Организационно консултиране

  • Организационно консултиране по проблемите на фирмената култура, управлението и развитието на
   човешките ресурси, комуникациите в организацията, екипните, междугрупови и йерархични взаимоотношения, както и по широк кръг от други заявени проблеми.
  • Подбор на персонал, работа с  психодиагностични  тестове и методики и оценка на професионалната пригодност, съставяне на професиограми и психологически профили.  Изготвяне и актуализиране на длъжностни характеристики.
  • Ефективни тренинги и консултации – Организиране и провеждане на тиймбилдинги и тренинги за социални умения, адаптация, управление на поведението, корекция на деструктивно поведение.
  • Прилагане на практики и дейности за организационно развитие, длъжностно проектиране и обучения, формиране, изграждане и развитие на екипи, прилагане стратегии за предотвратяване и управление на конфликти.
  • Консултации и обучения, свързани с лидерството – психологическа работа по създаване на определен имидж на лидера; корекция на нежелателни акцентуации в личностните му характеристики.
  • Изследване и анализ на социалните нагласи в колектива и социалнопсихологическия климат. Корекции на проектите относно заложени нереалистични очаквания, грешни представи за причинно-следствените връзки в човешкото поведение, психологична работа върху процеса на вземане на решение.
  • Подготовка и провеждане на различни социално-психологически изследвания и проучвания – съставяне на анкети и въпросници, дискусии с фокус групи, провеждане изследвания върху мотивацията, анализ на причините за текучество,анализ на данни. Изследване и оценки на мотивацията на персонала и  анализ на причините за текучество.

 Групи за взаимопомощ

Групите за взаимопомощ са групи от хора, които са обединени помежду си от сходен проблем и предоставят един на друг взаимна подкрепа за да се справят по-лесно. Чрез споделяне на житейски истории, чувства и проблеми, участниците разбират, че не са сами в страданието си, че има и други като тях, които също споделят своят опит и им оказват подкрепа.  

Групата има редовни събирания, веднъж седмично, провеждани с цел обмяна на опит и морална подкрепа между участниците. В групата се създава атмосфера на доверие, подкрепа и взаимопомощ, която да дава възможност на участниците да споделят и да работят с травматичните преживявания, както и да търсят и намират конструктивни начини за справяне. В групите се обсъждат сложни ситуации от живота на участниците и се разглеждат варианти за техните решения. Механизмите на групата и вътрешногруповите отношения позволяват  на участниците да разберат как да се справят със сложната за тях ситуация и да получат обратна връзка като чуят различни мнения. Те могат да разчитат на емоционална и практическа подкрепа, да погледнат на проблема отстрани чрез една безусловно приемаща, подкрепяща и изцяло безопасна форма на разговор.

Срещите на групата се провеждат в защитена среда и при пълна конфиденциалност.

Групата за личностно усъвършенстване и взаимопомощ ще ви помогне:  

 • да разрешите своите  вътрешни конфликти;
 • да се справите с емоционална зависимост от партньора си;
 • да придобиете увереност в себе си;
 • да се избавите от самотата;
 • да си позволите да бъдете близки с другите хора;
 • да създадете нови форми на конструктивни взаимоотношения;
 • да намерите нови възможности за себеизява и развитие на личния потенциал;
 • да почувствате своята сила като личност;
 • да промените животът си към по-добро;
 • да си позволите и да имате възможността да бъдете себе си.

Позитивна психотерапия и консултиране при психосоматични проблеми:

 • Безсъние, кошмари, повтарящи се сънища
 • Синдром на хроничната умора
 • Повишена тревожност
 • Депресия, страхове
 • Хронично главоболие, мигрена
 • Бронхиална астма
 • Алергии
 • Болки в гърба и кръста, дискова херния
 • Хипертония
 • Психологическа помощ на онкоболни
 • Психотерапевтична работа с вътреличностни проблеми